Informacije od javnog značaja Prekršajnog suda u Kraljevu

U skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Službeni glasnik R. Srbije" br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) javnost ima pravo na pristup informacijama od javnog značaja.
Sud je u obavezi da informaciju od javnog značaja učini dostupnom, tako što će zainteresovanim licima omogućiti uvid u dokumenta koja sadrže informaciju od javnog značaja, kao i slanje kopije dokumenta, ukoliko to tražilac informacije od javnog značaja zahteva.
Po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja u Prekršajnom sudu u Kraljevu postupa sekretar suda Marko Pljevaljčić.

 36000 Kraljevo, Trg Jovana Sarića 1
 036 321-591
 prekrsajnisudkv@mts.rs

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja podnosi se sudu u pismenoj formi u pisarnici ili elektronskim putem i isti mora da sadrži naziv suda, ime, prezime i adresu tražioca informacije i opis tražene informacije.
Ako zahtev ne sadrži navedene podatke, odnosno ako nije uredan, ovlašćeno lice suda dužno je da pouči tražioca kako da te nedostatke otkloni, odnosno da dostavi tražiocu uputstvo o dopuni. Ako tražilac u roku od 15 dana od dana prijema uputstva o dopuni ne otkloni nedostatke, a nedostaci su takvi da se po zahtevu ne može postupiti, sud donosi zaključak o odbacivanju zahteva kao neurednog.
Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju je besplatan.
Kopija dokumenta koji sadrži traženu informaciju izdaje se uz obavezu tražioca da plati naknadu nužnih troškova izrade te kopije, a u slučaju upućivanja i troškove upućivanja, po Zakonu o sudskim taksama.
Od obaveze plaćanja naknade oslobođeni su novinari, kada kopiju dokumenta zahtevaju radi obavljanja svog poziva, udruženja za zaštitu ljudskih prava, kada kopiju dokumenta zahtevaju radi ostvarivanja ciljeva udruženja, kao i sva lica kada se tražena informacija odnosi na ugrožavanje, odnosno zaštitu zdravlja stanovništva i zaštitu životne sredine, osim u slučajevima iz čl. 10. st. 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.
Sud je dužan da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva obavesti tražioca informacije o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju ili izda kopiju dokumenta. Ukoliko sud nije u mogućnosti da izda traženu informaciju u napred navedenom roku, obavestiće tražioca i odrediti rok za postupanje po zahtevu koji ne može biti duži od 40 dana od dana prijema zahteva.
Prekršajni sud u Kraljevu poseduje sledeće informacije:
• informacije u vezi sa postupcima u predmetima Prekršajnog suda u Kraljevu
• izveštajе o radu suda
• podatke o sudijama i zaposlenima u sudu (imena i prezimena, i na kojim poslovima su zaposleni raspoređeni)
• informacije koje se odnose na primenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.
Tražiocu informacija od javnog značaja neće se omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja samo u slučajevima predviđenim čl. 9. i čl. 13. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i u drugim slučajevima predviđenim ovim Zakonom.
Sud ne mora tražiocu omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja ako se radi o informaciji koja je objavljena i dostupna u zemlji ili na internetu, ali je u obavezi da tražioca informacije obavesti gde je i kada je tražena informacija objavljena.