Prijem pismena i izdavanje uverenja


Prijem pismena

Prijem pismena vrši se u odseku pisarnice Prekršajnog suda u Kraljevu svakog radnog dana od 7.30 časova do 15.30 časova.
Prijem pismena vrši referent ekspedicije. Prilikom prijema pismena službenik je dužan da na primerak podneska stranke stavi prijemni štambilj.

 036 321-591

Izdavanje uverenja

Zahtevi za uverenja da fizička lica, pravna lica i odgovorna lica u pravnom licu nisu prekršajno kažnjavana ili da im nije izrečena zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti, kao i zahtevi za potvrde da su izmirene sve obaveze prema Prekršajnom sudu u Kraljevu, predaju se na pisarnici suda svakog radnog dana u vremenu od 7.30 do 15.30 časova.
Zahtevi se predaju u slobodnoj ili elektronskoj formi ali obavezno moraju da sadrže za pravna lica puni naziv, sedište, PIB i MB, a za fizička lica adresu stanovanja i JMBG. Uverenja i potvrde izdaju se narednog dana od dana podnošenja zahteva u vremenu od 12.00 do 15.30 časova.
Taksa za izdavanje uverenja i potvrde iznosi 190 dinara i plaća se sudskim taksenim markama koje se prodaju u poštama.

Obrazac zahteva za izdavanje uverenja da nije izrečena zaštitna mera zabrane vršenja javnog prevoza (licenca za prevoz)

Preuzmite dokument


Obrazac zahteva za izdavanje uverenja da nije izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja određenih poslova (licenca za prevoz)

Preuzmite dokument


Obrazac zahteva za izdavanje potvrde o izvršenju novčane kazne

Preuzmite dokument


Obrazac zahteva za izdavanje uverenja da nije izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti

Preuzmite dokument


Obrazac zahteva za izdavanje uverenja o nekažnjavanju za fizička lica

Preuzmite dokument


Obrazac zahteva za prepis spisa i fotokopiranje

Preuzmite dokument


AKO SE UVERENJE IZDAJE U DVA ILI VIŠE PRIMERAKA. ZA DRUGI I SVAKI DALJI PRIMERAK PLAĆA SE POLOVINA GORE NAVEDENE TAKSE.

 036 321-591