Sudska uprava Prekršajnog suda u Kraljevu

Poslovima sudske uprave obezbeđuju se uslovi za pravilan i blagovremen rad i poslovanje suda.
Pod poslovima sudske uprave smatraju se poslovi unutrašnje organizacije određeni zakonom i Sudskim poslovnikom.

Sudsku upravu Prekršajnog suda u Kraljevu čine:

• V.f. predsednika suda, Svetlana Nedeljković

Predsednik rukovodi sudskom upravom. Pojedine poslove sudske uprave predsednik može poveriti zameniku predsednika ili predsednicima odeljenja.

Za zamenika predsednika suda određena je sudija Snežana Vukićević, koja zamenjuje predsednika suda u slučaju sprečenosti ili odsutnosti.

• Sekretar suda, Marko Pljevaljčić

Sekretar suda pomaže predsedniku u vršenju poslova uprave suda, u skladu sa zakonom, Sudskim poslovnikom i Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Prekršajnog suda u Kraljevu.

• Administrativno-tehnički sekretar

Poslove administrativno-tehničkog sekretara suda obavljaće zapisničar u zvanju referenta Tanja Šušić koja je raspoređena na rad kod predsednika suda.