Информације од јавног значаја Прекршајног суда у Краљеву

У складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник Р. Србије" бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) јавност има право на приступ информацијама од јавног значаја.
Суд је у обавези да информацију од јавног значаја учини доступном, тако што ће заинтересованим лицима омогућити увид у документа која садрже информацију од јавног значаја, као и слање копије документа, уколико то тражилац информације од јавног значаја захтева.
По захтевима за приступ информацијама од јавног значаја у Прекршајном суду у Краљеву поступа секретар суда Марко Пљеваљчић.

 36000 Краљево, Трг Јована Сарића 1
 036 321-591
 prekrsajnisudkv@mts.rs

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја подноси се суду у писменој форми у писарници или електронским путем и исти мора да садржи назив суда, име, презиме и адресу тражиоца информације и опис тражене информације.
Ако захтев не садржи наведене податке, односно ако није уредан, овлашћено лице суда дужно је да поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни. Ако тражилац у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни не отклони недостатке, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступити, суд доноси закључак о одбацивању захтева као неуредног.
Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан.
Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкове упућивања, по Закону о судским таксама.
Од обавезе плаћања накнаде ослобођени су новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива, удружења за заштиту људских права, када копију документа захтевају ради остваривања циљева удружења, као и сва лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и заштиту животне средине, осим у случајевима из чл. 10. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
Суд је дужан да у року од 15 дана од дана пријема захтева обавести тражиоца информације о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију или изда копију документа. Уколико суд није у могућности да изда тражену информацију у напред наведеном року, обавестиће тражиоца и одредити рок за поступање по захтеву који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева.
Прекршајни суд у Краљеву поседује следеће информације:
• информације у вези са поступцима у предметима Прекршајног суда у Краљеву
• извештаје о раду суда
• податке о судијама и запосленима у суду (имена и презимена, и на којим пословима су запослени распоређени)
• информације које се односе на примену Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
Тражиоцу информација од јавног значаја неће се омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја само у случајевима предвиђеним чл. 9. и чл. 13. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и у другим случајевима предвиђеним овим Законом.
Суд не мора тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја, ако се ради о информацији која је објављена и доступна у земљи или на интернету, али је у обавези да тражиоца информације обавести где је и када је тражена информација објављена.