Контакти Прекршајног суда у Краљеву

Прекршајни суд у Краљеву


 36000 Краљево, Трг Јована Сарића 1
ПАК 560344


Матични број: 17774042
Порески идентификациони број (ПИБ): 106399070

Судска управа

Секретар суда, Марко Пљеваљчић

 036 321-591
 036 312-803
 prekrsajnisudkv@mts.rs

Писарница

Шеф Одсека писарнице, Снежана Томовић

 036 515-58-01

Уписничари

 036 515-58-05

Шеф извршне писарнице, Зорица Богосављевић

 036 515-58-03

Референти извршења

 036 515-58-03, 036 515-58-04

Референти експедиције

 036 515-58-03, 036 515-58-04

Рачуноводство

Шеф рачуноводства, Јелена Гобељић

 036 515-58-00
 prekrsajnisudkv@mts.rs

Одељење суда у Врњачкој Бањи


 36210 Врњачка Бања, Крушевачка 17a
ПАК: 567208


 036 611-475
 036 611-475
 prekrsajnisudvb@mts.rs