Контакти Прекршајног суда у Краљеву

Прекршајни суд у Краљеву


 36000 Краљево, Трг Јована Сарића 1
ПАК 560344


Матични број: 17774042
Порески идентификациони број (ПИБ): 106399070

Судска управа

Секретар суда, Снежана Вукићевић

 036 321-591
 036 321-591
 prekrsajnisudkv@mts.rs

Писарница

Шеф Одскека писарнице, Снежана Томовић

Уписничари

 036 306-116

Шеф извршне писарнице, Зорица Богосављевић

Референти извршења

 036 306-049, 036 306-073

Шеф експедиције, Милка Драшковић

 036 306-049, 036 306-073

Рачуноводство

Шеф рачуноводства, Надежда Жарковић

 036 321-591
 036 321-591
 prekrsajnisudkv@mts.rs

Одељење суда у Врњачкој Бањи


 36210 Врњачка Бања, Крушевачка 17a
ПАК: 567224


 036 611-475
 036 611-475
 organzaprekrsajevb@mts.rs