Судска управа Прекршајног суда у Краљеву

Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти.
Пословима судске управе обезбеђују се услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.
Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом и Судским пословником.

Судску управу Прекршајног суда у Краљеву чине:

• Председник суда, Марија Бажалац

Председник руководи судском управом. Поједине послове судске управе председник може поверити заменику председника или председницима одељења.

За заменика председника суда одређена је судија Светлана Недељковић, која замењује председника суда у случају спречености или одсутности.

• Секретар суда, Снежана Вукићевић

Секретар суда помаже председнику у вршењу послова управе суда, у складу са законом, Судским пословником и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Прекршајног суда у Краљеву.

• Административно-технички секретар

Послове административно-техничког секретара суда обављаће записничар у звању референта Славица Ђорђевић која је распоређена на рад код председника суда.