Пријем писмена и издавање уверења


Пријем писмена

Пријем писмена врши се у одсеку писарнице Прекршајног суда у Краљеву сваког радног дана од 7.30 часова до 15.30 часова.
Пријем писмена врши референт експедиције. Приликом пријема писмена службеник је дужан да на примерак поднеска странке стави пријемни штамбиљ.

 036 321-591

Издавање уверења

Захтеви за уверења да физичка лица, правна лица и одговорна лица у правном лицу нису прекршајно кажњавана или да им није изречена заштитна мера забране вршења одређених делатности, као и захтеви за потврде да су измирене све обавезе према Прекршајном суду у Краљеву, предају се на писарници суда сваког радног дана у времену од 7.30 до 15.30 часова.
Захтеви се предају у слободној или електронској форми али обавезно морају да садрже за правна лица пуни назив, седиште, ПИБ и МБ, а за физичка лица адресу становања и ЈМБГ. Уверења и потврде издају се наредног дана од дана подношења захтева у времену од 12.00 до 15.30 часова.
Такса за издавање уверења и потврде износи 190 динара и плаћа се судским таксеним маркама које се могу купити у поштама.

Образац захтева за издавање уверења да није изречена заштитна мера забране вршења јавног превоза (лиценца за превоз)

Преузмите документ


Образац захтева за издавање уверења да није изречена заштитна мера забране обављања одређених послова (лиценца за превоз)

Преузмите документ


Образац захтева за издавање потврде о извршењу новчане казне

Преузмите документ


Образац захтева за издавање уверења да није изречена заштитна мера забране обављања делатности

Преузмите документ


Образац захтева за издавање уверења о некажњавању за физичка лица

Преузмите документ


Образац захтева за препис списа и фотокопирање

Преузмите документ


АКО СЕ УВЕРЕЊЕ ИЗДАЈЕ У ДВА ИЛИ ВИШЕ ПРИМЕРAКА. ЗА ДРУГИ И СВАКИ ДАЉИ ПРИМЕРАК ПЛАЋА СЕ ПОЛОВИНА ГОРЕ НАВЕДЕНЕ ТАКСЕ.

 036 321-591